Weidum yn de kultuurbylage

27 april 2011

Weidum yn de kultuurbylage

Freed 22 April stie der in grut stik oer Weidum yn de Kultuurbylgae fan de Ljouwerterkrante. Ynterviews Mei Wybo & Annemiek, Mucifer en Patyrick Kramer. Dit wie in moai stik. Om it nochris nei te lêzen hawwe we it op de website setten.
Klik hjir foar de foarside
Klik hjir foar it pertear mei Wybo en Annemiek
Klik hjir foar it pertear mei Patrick
Klik hjir foar it pertear mei Mucifer