WPT yn it Roekenêst

Wizige op 04-07-2018, 23:51:18

WPT yn it Roekenêst

Snein 12 oktober ús earste Weidumer Poker Toernoai yn it jeugdhonk We geane om 13.00 oere los. Foar mear informaasje sjoch aginda op www.roekenest.nl

« werom