WPT yn it Roekenêst

7 oktober 2008

Wizige op 10-11-2019, 15:58:45

WPT yn it Roekenêst

Snein 12 oktober ús earste Weidumer Poker Toernoai yn it jeugdhonk We geane om 13.00 oere los. Foar mear informaasje sjoch aginda op www.roekenest.nl