Iepening Hûnepaadsje
Dat heucht my noch goed. Tochten ride!
SIN(NE) YN WEIDUM
Nijs fan de Enerzjykoöperaasje: Doarpsenerzjy Weidum
Muzykles Gearhing - It Pertoer
Jan Suierveld: een man met een groot kaats hart
Postcoderoos projekt
In Weidumer toaniel wykein
De klokken, se sjonge wer!
Feestlike yngebrûknimming Klokken
Buro de Vries Oer Idzerda
INEZ TIMMER, har wurk as artyste
In bytsje fierder fan hûs
10 Jier de Suskes
Japanse duizendknoop verwijderen uit uw tuin?
Muzykdei! 2019
Sjek Rabo Coöperatiefonds foar Harmonie e.o.
Camping It Sânpaed
Inez the Battle yn it doarpshûs
In drokke Iepen Monumintedei yn Weidum
Protte Weidumers skitterje yn Jorwert
Drokte op de FPC2019
Merkekommisje bedankt!
Trochkomst Weidum
Club van het Jaar 2019 - Provinsje Fryslân
Frijwilliger fan 't Jier 2019
Harmonie Weidum Club van het Jaar?
Alvestêden rinners.
Lekkere Lazy Sunday!
Full house mei Oare Fyzje Sjongfestival
Praat mee over ONZE toekomst als vrijwilligers!
Pracht jûn mei Inez Timmer
Bangma partij 2019
Hulp gezocht bij het opknappen van de jeu de boules baan.
Opheffing KVV
Underhâld skoppersfjild en keatslân
DROKTE YN WEIDUM
Improvisatieshow!
Master Gysbert II
Jiergearkomste NUT drok besocht
CD Presintaasje Sytse Haima
DOKpop -  it Dak derôf!
De iisbaan is iepen,earst allinnich foar de BERN.
Dat heucht my noch goed!
Drokte by âld en by nij yn Weidum
In bûtengewoan berikber Midden-Fryslân?

Nijsarchyf

It nijs fan 2023
It nijs fan 2022
It nijs fan 2021
It nijs fan 2020
It nijs fan 2019
It nijs fan 2018
It nijs fan 2017
It nijs fan 2016
It nijs fan 2015
It nijs fan 2014
It nijs fan 2013
It nijs fan 2012
It nijs fan 2011
It nijs fan 2010
It nijs fan 2009
It nijs fan 2008

Aginda