Frijwilliger fan it jier
Nieuws vanuit Nij Dekama oktober 2023
7 december dag van de vrijwilliger
Nieuws vanuit Nij Dekama juli 2023
Landschapsbiografie Leeuwarden
Doarpsenerzjy Weidum
Opropke | Reüny Harmonie Weidum
Nieuws vanuit Nij Dekama, april 2023
Steenbreekacties
Rommelmerk: Deco mei duorsumens & recycling
Wk schaatsen mei iisclub Weidum
Nieuws vanuit Nij Dekama december 2022
In nije foarm fan ûnderwiis
Fleur oan it Havenspaad

Nijsarchyf

It nijs fan 2023
It nijs fan 2022
It nijs fan 2021
It nijs fan 2020
It nijs fan 2019
It nijs fan 2018
It nijs fan 2017
It nijs fan 2016
It nijs fan 2015
It nijs fan 2014
It nijs fan 2013
It nijs fan 2012
It nijs fan 2011
It nijs fan 2010
It nijs fan 2009
It nijs fan 2008

Aginda