Rommelmerk: Deco mei duorsumens & recycling
Nieuws vanuit Nij Dekama december 2022
In nije foarm fan ûnderwiis
Fleur oan it Havenspaad

30 des.
Ald & Nij - Nijjierskuier
23 des.
útnoeging út namme fan de iisclub Weidum
14 des.
It kin noch net, iisbaan fan Weidum noch net iepen hjoed! (14-12-2022 & 15-12-2022)
17 aug.
Nieuws vanuit Nij Dekama, zomer 2022
17 aug.
Greidefûgelsoarch om Weidum hinne: in fleanend seizoen!
27 jul.
It’s A Wonderful Life in Dorpscentrum Weidum

Meast lêzen

1.    Nijs fan It Nut desimber 2...(178)
2.    In nije foarm fan ûnderwi...(177)
3.    Fleur oan it Havenspaad(156)
4.    Nieuws vanuit Nij Dekama d...(144)
5.    Nijs fan It Nut septimber ...(127)
6.    Rommelmerk: Deco mei duors...(88)
7.    Wk schaatsen mei iisclub W...(57)

Aginda

20 maart
Moat de griene by de dyk.


SNEON 22 april
Wurdt it âld papier ophelle.