De klokken, se sjonge wer!
Feestlike yngebrûknimming Klokken
Buro de Vries Oer Idzerda
INEZ TIMMER, har wurk as artyste
In bytsje fierder fan hûs
10 Jier de Suskes
Japanse duizendknoop verwijderen uit uw tuin?

27 okt.
Muzykdei! 2019
18 okt.
Sjek Rabo Coöperatiefonds foar Harmonie e.o.
15 sept.
Camping It Sânpaed
15 sept.
Inez the Battle yn it doarpshûs
15 sept.
In drokke Iepen Monumintedei yn Weidum
10 sept.
Protte Weidumers skitterje yn Jorwert
25 aug.
Drokte op de FPC2019
13 jul.
Merkekommisje bedankt!
23 jun.
Trochkomst Weidum
11 jun.
Club van het Jaar 2019 - Provinsje Fryslân
10 jun.
Frijwilliger fan 't Jier 2019
28 maaie
Harmonie Weidum Club van het Jaar?
29 maaie
Alvestêden rinners.
20 maaie
Lekkere Lazy Sunday!
13 maaie
Full house mei Oare Fyzje Sjongfestival
6 maaie
Praat mee over ONZE toekomst als vrijwilligers!
4 maaie
Pracht jûn mei Inez Timmer
30 apr.
Bangma partij 2019
25 apr.
Hulp gezocht bij het opknappen van de jeu de boules baan.
18 apr.
Opheffing KVV
15 apr.
Underhâld skoppersfjild en keatslân
12 mrt.
DROKTE YN WEIDUM
12 mrt.
Improvisatieshow!

Meast lêzen

1.    Camping It Sânpaed(298)
2.    In drokke Iepen Monumintedei...(239)
3.    De klokken, se sjonge wer!(231)
4.    Feestlike yngebrûknimming K...(174)
5.    In Weidumer toaniel wykein(169)
6.    10 Jier de Suskes(157)
7.    Muzykdei! 2019(148)
8.    Inez the Battle yn it doarps...(131)
9.    Sjek Rabo Coöperatiefonds f...(61)
10.  INEZ TIMMER, har wurk as art...(57)

Aginda

61 Oktoberfest
FOLLOW US #weidum

25 novimber
Moat de grize by de dyk.


SNEON 30 novimber
Wurdt it âld papier ophelle.