Bootcampend troch Weidum
The Beatlessessions, wat wie it moai!
Alle ynfo oer it Postcoderoosprojekt fynsto hjir!
Schaatsen met IISCLUB
Wandel Bootcamp  Weidum
Nijs fan it postcoderoosprojekt
Nijjierskuier 2020

30 des.
Wy fan Weidum.eu
30 des.
Iepening Hûnepaadsje
29 des.
Dat heucht my noch goed. Tochten ride!
29 des.
SIN(NE) YN WEIDUM
29 des.
Nijs fan de Enerzjykoöperaasje: Doarpsenerzjy Weidum
11 des.
Muzykles Gearhing - It Pertoer
25 nov.
Jan Suierveld: een man met een groot kaats hart
25 nov.
Postcoderoos projekt
18 nov.
In Weidumer toaniel wykein
9 nov.
De klokken, se sjonge wer!
6 nov.
Feestlike yngebrûknimming Klokken
4 nov.
Buro de Vries Oer Idzerda
1 nov.
INEZ TIMMER, har wurk as artyste
1 nov.
In bytsje fierder fan hûs
28 okt.
10 Jier de Suskes
1 nov.
Japanse duizendknoop verwijderen uit uw tuin?
27 okt.
Muzykdei! 2019
18 okt.
Sjek Rabo Coöperatiefonds foar Harmonie e.o.
15 sept.
Camping It Sânpaed
15 sept.
Inez the Battle yn it doarpshûs
15 sept.
In drokke Iepen Monumintedei yn Weidum
10 sept.
Protte Weidumers skitterje yn Jorwert
25 aug.
Drokte op de FPC2019

Meast lêzen

1.    Nijjierskuier 2020(158)
2.    Nijs fan it postcoderoosproj...(143)
3.    Wandel Bootcamp Weidum(102)
4.    Alle ynfo oer it Postcoderoo...(77)
5.    Schaatsen met IISCLUB(70)
6.    Bootcampend troch Weidum(36)
7.    The Beatlessessions, wat wie...(30)
8.    BûtenGewoan Berikber(23)

Aginda

Reservearje kaarten
Inez Timmer - 5 minuten foar Oanfang
FOLLOW US #weidum

24 febrewaris
Moat de griene by de dyk.


SNEON 7 maart
Wurdt it âld papier ophelle.