Nij Dekama op slot
Coronafirus maatregels Doarpshûs
Nieuws van Nij Dekama
We stelle Inez Timmer 59040 minuten út.
BûtenGewoan Berikber
Bootcampend troch Weidum
The Beatlessessions, wat wie it moai!

31 jan.
Alle ynfo oer it Postcoderoosprojekt fynsto hjir!
13 jan.
Schaatsen met IISCLUB
7 jan.
Wandel Bootcamp Weidum
6 jan.
Nijs fan it postcoderoosprojekt
2 jan.
Nijjierskuier 2020
30 des.
Wy fan Weidum.eu
30 des.
Iepening Hûnepaadsje
29 des.
Dat heucht my noch goed. Tochten ride!
29 des.
SIN(NE) YN WEIDUM
29 des.
Nijs fan de Enerzjykoöperaasje: Doarpsenerzjy Weidum
11 des.
Muzykles Gearhing - It Pertoer
25 nov.
Jan Suierveld: een man met een groot kaats hart
25 nov.
Postcoderoos projekt
18 nov.
In Weidumer toaniel wykein
9 nov.
De klokken, se sjonge wer!
6 nov.
Feestlike yngebrûknimming Klokken
4 nov.
Buro de Vries Oer Idzerda
1 nov.
INEZ TIMMER, har wurk as artyste
1 nov.
In bytsje fierder fan hûs
28 okt.
10 Jier de Suskes
1 nov.
Japanse duizendknoop verwijderen uit uw tuin?
27 okt.
Muzykdei! 2019
18 okt.
Sjek Rabo Coöperatiefonds foar Harmonie e.o.

Meast lêzen

1.    Alle ynfo oer it Postcoderoo...(158)
2.    Bootcampend troch Weidum(130)
3.    The Beatlessessions, wat wie...(96)
4.    BûtenGewoan Berikber(92)
5.    Coronafirus maatregels Doarp...(61)
6.    Nieuws van Nij Dekama(57)
7.    Nij Dekama - Ferdivedaasje(40)
8.    We stelle Inez Timmer 59040 ...(35)
9.    Nij Dekama op slot(30)

Aginda

Inez Timmer - 5 minuten foar Oanfang
FOLLOW US #weidum

30 maart
Moat de grize by de dyk.


SNEON 25 april
Wurdt it âld papier ophelle.