Nieuws vanuit Nij Dekama, april 2023
Steenbreekacties
Rommelmerk: Deco mei duorsumens & recycling
Wk schaatsen mei iisclub Weidum

11 jan.
Nieuws vanuit Nij Dekama december 2022
11 jan.
In nije foarm fan ûnderwiis
11 jan.
Fleur oan it Havenspaad
30 des.
Ald & Nij - Nijjierskuier
23 des.
útnoeging út namme fan de iisclub Weidum
14 des.
It kin noch net, iisbaan fan Weidum noch net iepen hjoed! (14-12-2022 & 15-12-2022)

Meast lêzen

1.    Steenbreekacties(156)
2.    Nieuws vanuit Nij Dekama, ...(146)
3.    Nijs fan It Nut, april 202...(146)
4.    Opropke | Reüny Harmonie ...(123)

Aginda

KROAN NOAT & TOAN Harmonie Weidum 125 jier oan

5 juny
Moat de grize by de dyk.


SNEON 17 juny
Wurdt it âld papier ophelle.