Nijs fan de Enerzjykoöperaasje hjerst 2021
Nieuws vanuit Nij Dekama, herfst 2021
Bericht vanuit de Doarpskeamer Nij Baarderadiel
BIS Corp. 9021
Merke foto's 2021
It Kin net
Nieuws vanuit Nij Dekama, zomer 2021

4 jul.
Nije Kriich
29 jun.
Kaartverkoop voor kleutervoorstelling De Melkweg/ De Molkwei
26 jun.
Fietstocht langs 54 Alde Fryske Tsjerken
25 jun.
Tsjerkepaad 2021
23 jun.
Dichtsjend de dagen del
26 apr.
Opening kaatsseizoen
14 apr.
Nijs út Nij Dekama
14 apr.
Amaryllis helpt u verder in de dorpskamer
15 mrt.
Stimme foar de Twadde Keamerferkiezingen yn it Doarpshûs fan Weidum
17 jan.
1 nacht winter
30 des.
Oaljekoeke-aksje
26 des.
Dat in lyts ûngemak liede kin ta Weidumer Roeken.
24 des.
Krystnacht-stream mei Ds. Wagenaar - De stream
22 des.
Nieuws vanuit Nij Dekama winter 2020
21 des.
Krystnacht-stream
21 des.
Uit eten bij je thuis
22 nov.
Sinterklaas-feeling
10 nov.
Sint Marten - 2020
2 nov.
Boekpresintaasje Alowieke van Beusekom
11 okt.
Rjocht yn ’t hert
11 okt.
Nieuws vanuit Nij Dekama herfst 2020
9 okt.
De tsjerken fan Weidum en Jellum
8 okt.
Nijs fan It Nut, hjerst 2020

6 desimber
Moat de grize by de dyk.


SNEON 11 desimber
Wurdt it âld papier ophelle.