Digitale informatiebijeenkomst en ter inzage legging ontwerp beleidskader wonen in de dorpen Gemeente Leeuwarden
Winterkuier
De dagen om Kryst hinne
Nieuws vanuit Nij Dekama, winter 2021
Beautysalon Muriël in Mantgum
Kryst yn Weidum
Spulwike 50 jier

25 okt.
Ôfskie kostersechtpear Durk en Geeske
21 okt.
Nijs fan de Enerzjykoöperaasje hjerst 2021
21 okt.
Nieuws vanuit Nij Dekama, herfst 2021
21 okt.
Bericht vanuit de Doarpskeamer Nij Baarderadiel
25 sept.
BIS Corp. 9021
31 aug.
Merke foto's 2021
27 jul.
It Kin net
4 jul.
Nieuws vanuit Nij Dekama, zomer 2021
4 jul.
Nije Kriich
29 jun.
Kaartverkoop voor kleutervoorstelling De Melkweg/ De Molkwei
26 jun.
Fietstocht langs 54 Alde Fryske Tsjerken
25 jun.
Tsjerkepaad 2021
23 jun.
Dichtsjend de dagen del
26 apr.
Opening kaatsseizoen
14 apr.
Nijs út Nij Dekama
14 apr.
Amaryllis helpt u verder in de dorpskamer
15 mrt.
Stimme foar de Twadde Keamerferkiezingen yn it Doarpshûs fan Weidum
17 jan.
1 nacht winter
30 des.
Oaljekoeke-aksje
26 des.
Dat in lyts ûngemak liede kin ta Weidumer Roeken.
24 des.
Krystnacht-stream mei Ds. Wagenaar - De stream
22 des.
Nieuws vanuit Nij Dekama winter 2020
21 des.
Krystnacht-stream

Meast lêzen

1.    De dagen om Kryst hinne(106)
2.    Kryst yn Weidum(102)
3.    Beautysalon Muriël in Mantg...(91)
4.    Nijs fan It Nut, winter 2021(85)
5.    Spulwike 50 jier(84)
6.    Nieuws vanuit Nij Dekama, wi...(83)
7.    Winterkuier(69)
8.    Digitale informatiebijeenkom...(68)
9.    Ald papier 2022(23)

24 jannewaris
Moat de griene by de dyk.


SNEON 29 jannewaris
Wurdt it âld papier ophelle.