Nijs fan It Nut juny 2024
Slachtedykrintocht 2024
Wandelaar in Weidum
Nieuws vanuit Nij Dekama, juni 2024

8 jul.
Ikoan fan Bears: Theo Westendorp
7 jul.
Strjittekeatsen Weidum 2024
5 jul.
Ikoanen fan Weidum, Jellum en Bears: Hink Kingma en Aukje Kingma-Wijnstra
9 jun.
Nijs fan de doarpskeamer
31 maaie
Duurzame Markt op 15 juni
27 maaie
Opening Beweeg & Beleeftuin

Meast lêzen

1.    Duurzame Markt op 15 juni(446)
2.    Nijs fan de doarpskeamer(343)
3.    Strjittekeatsen Weidum 202...(303)
4.    Dat wie de Merke(225)
5.    Blik op it ferline: It boe...(208)
6.    Blik op it ferline: Ferien...(173)
7.    Ikoanen fan Weidum: Jetske...(99)
8.    Blik op it ferline: Boadsk...(92)
9.    Blik op it ferline: Nij De...(90)
10.  Ikoanen fan Weidum: Jeltsj...(88)

Aginda

Frouljus PC

29 july
Moat de grize by de dyk.


SNEON 24 augustus
Wurdt it âld papier ophelle.